Informace k provozu školy od 24. 5. 2021.

In Aktuálně, Novinky by Radomír Kulhánek

Na základě novelizovaného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 5. 2021,
které s účinností od 24. května 2021 umožňuje

 • osobní přítomnost všech žáků škole na teoretickém vyučování a teoretické přípravě
 • přítomnost je podmíněna účastí na testování s negativním výsledkem testu.

Výuka bude probíhat následujícím způsobem:

Vstup do školy

Od vchodu vrátnice, kde bude probíhat měření tepoty, půjdou žáci do své kmenové třídy, kde bude probíhat
testování. Žáci, se testují sami pod dohledem třídního učitele. Po testování s negativním výsledkem půjdou
žáci do šaten, kde se přezují a poté půjdou do třídy dle rozvrhu, kde bude probíhat výuka.

 • Naše škola obdržela tzv. Singclean testy, tedy žáci budou testováni těmito testy. Instruktážní video
  a leták jsou zde:
 • Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku dne (případně celý den) a dostaví se na
  vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
  dle instrukcí obdržených na vrátnici.
 • Žák s negativním výsledkem testu obdrží průkaz s datem testování a podpisem pověřené osoby.
  Tento průkaz bude platný sedm dní a žák se jím bude prokazovat při vstupu do školy.
 • K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového
  onemocnění.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického
  personálu.
 • Neúčast na testování znemožňuje přítomnost ve výuce.
Testování se neprovádí u žáků:
 • kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC antigenního
  testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 7
  dní.
 • kteří prodělali COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT- PCR testu
  s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzením od lékaře,
  lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře).
 • kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
  onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
V případě pozitivního výsledku testování:
 • žák odchází domů (vyzvedává jej zákonný zástupce, nebo odchází domů na základě jeho souhlasu),
  ostatní žáci zůstávají ve škole.
 • Aby nezletilý žák mohl odejít v případě pozitivního testu bez doprovodu, doporučuji u nezletilého
  žáka vyplnit přílohu této zprávy: „Souhlas s opuštěním školy v případě pozitivního AG testu.docx
Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy

V případě pozitivního antigenního testu při testování ve škole/školském zařízení (v případě RT-PCR
testů se již další konfirmace neprovádí):

 • Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně
  testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce, je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým
  dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru
  všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen
  rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k
  tomuto vyšetření.

Hygienická opatření

 • Žáci musí být vybaveni respirátorem.
 • Větrání se uskuteční 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, každých 30 minut.
 • Po celou dobu přítomnosti ve škole musí žáci dodržovat příslušná hygienická opatření, včetně nošení
  respirátorů.
 • V případě, že žák vykazuje níže uvedené příznaky, nebude mu umožněna výuka a musí opustit budovu
  školy: zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti
  břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu apod.
 • U příznaků jako projevu alergického nebo chronického onemocnění potvrzuje tuto skutečnost dětský
  lékař, ne rodič.

Děkujeme Vám za spolupráci. V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte na nás obrátit.

Ve Frýdku-Místku, dne 20. 5. 2021

Ing. Jan Durčák,
ředitel školy