Info o školeZobrazit menu

Historie školy

Příběh Střední odborné školy ve Frýdku-Místku se začal psát dne 22. září 2010, kdy rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje dochází k 1. lednu 2011 ke sloučení Střední odborné školy strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku (SŠSD), se sídlem na ulici Lískovecká 2089, se Střední školou zemědělskou a lesnickou ve Frýdku-Místku, se sídlem na ulici Na Hrázi 1449.

Příběh školy však ještě není z daleka úplný, neboť pravdou je, že se neslučovaly jen dvě školy, ale rovnou čtyři vzdělávací instituce. Dějství první začalo dne 1. 7. 2000, kdy byla na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy převedena práva a povinnosti ze Středního odborného učiliště strojírenského Frýdlant nad Ostravicí na Integrovanou střední školu ve Frýdku-Místku (pozdější SŠSD). Dějství druhé je spojeno se školním rokem 2006/2007, kdy došlo ke sloučení Středního odborného učiliště zemědělského ve Frýdku-Místku se Střední odborným učilištěm lesnickým v Bílé, tímto spojení vzniká nový subjekt: Střední škola zemědělská a lesnická.

Spojením těchto škol, jež měly a v nové podobě stále mají v našem regionu dlouhou tradici a pevné místo, vznikl silný subjekt, jenž se dokáže efektivně vyrovnávat s měnícími se potřebami trhu práce. Střední odborná škola ve Frýdku-Místku žákům nabízí nejen opravdu širokou škálu učebních i studijních oborů, moderní prostory a kvalitní výuku jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické, ale i jistotu pro jejich další životní i profesní růst. Stává se také spolehlivým partnerem pro široké spektrum regionálních podniků či živnostníků, kde budoucí absolventi naleznou své uplatnění. 

  • Střední škola zemědělská a lesnická Frýdek-Místek
15.11.1880 Zahájení výuky na Zimní hospodářské škole v Místku.
1888 Předání nové školní budovy vedle farního kostela sv. Jana a sv. Pavla.
1897 Zahájení výuky druhého ročníku. Vzniká nový subjekt Zimní rolnická škola.
1910 Škola pozemštěna – správou pověřena země Morava.
1944 Vyučování zahajuje další typ školy Zimní rolnická škola a zemědělská poradna.
1948 Unifikace školské soustavy. Transformace na Základní odbornou školu rolnickou.
1952 Svou činnost zahájila dvouletá Zemědělská účetní škola.
1959 Učňovská škola zemědělského oboru pěstitel-chovatel.
1961 Vznik tříletého Zemědělské odborné učiliště.
1984 Vybudování moderního školního areálu na ulici Na Hrázi 1449.
1993 Zavedeno studium maturitního oboru zemědělsko-ekonomického zaměření.
2006 Sloučení se Středním odborným učilištěm lesnickým.
1.1.2011 Zaniká Střední škola zemědělská a lesnická – vznik SOŠ Frýdek-Místek.
  • Střední škola strojírenská a dopravní Frýdek-Místek
1938 První provizorní dílny pro výuku učňů v bývalé Karlové huti.
1942 Sloučení „živnostenských škol pokračovacích“ v jeden celek.
1948 Unifikace školské soustavy. Transformace na Základní odbornou školu.
1949 Zřízeno středisko pracujícího dorostu (učební obor Hutník).
1951 Zaveden obor Montér ocelových konstrukcí.
1952 Do provozu uveden Domov mládeže se školní jídelnou (současný areál školy na ulici Lískovecká 2089). Zahájena výuka oboru Elektromontér.
1957 Přechod Odborného učiliště pod Válcovny Plechu, n. p.
1976 Výstavba sportovního areálu „Stovky“. Maturitní obor: Hutník-operátor.
1987 Dokončena přístavba a stavba tělocvičny.
1994 SOU přejmenováno na Integrovaná střední škola Frýdek-Místek (ISŠ).
1.7.2000 Sloučení ISŠ se SOU strojírenským Frýdlant nad Ostravicí.
2002 Nákup CNC strojů.
2006 ISŠ se mění na Střední školu strojírenskou a dopravní.
1.1.2011 Sloučení se Střední školu zemědělskou a lesnickou Frýdek-Místek – vznik SOŠ Frýdek-Místek.
  • Střední odborné učiliště strojírenské Frýdlant nad Ostravicí
1901 Otevřena Živnostenská pokračovací škola.
1929 Rozdělení školy na pokračovací živnostenskou a odbornou kovodělnou.
1.9.1960 Vznik odborného učiliště závodu Transporta.
1984 Zřízeno odloučené učňovské středisko státní podniku Ostroj Opava. Teoretická výuka probíhala na Hornickém učilišti Frýdek-Místek. Vyučované obory: obráběč kovů a strojní mechanik.
1986 Do užívání předána nová školní budova.
1990 Zřízení samostatného SOU strojírenského.
1991 Nové autoobory- klempíř, autoklempíř a prodavač motorových vozidel.
1.7.2000 Sloučení s Integrovanou střední školou ve Frýdku-Místku.
  • Střední odborné učiliště lesnické Bílá
11.11.1951 Slavnostně otevřena budova pro středisko pracujícího dorostu, pozdější Lesnické odborné učiliště (LOU).
1964 Přístavba školy a internátu.
1975 Došlo k přechodu z dvouletého učebního oboru Lesař na tříletý učební obor mechanizátor lesní výroby. Později se LOU transformuje do podoby SOU lesnického a zároveň se prodlužuje učební doba na 3,5 roku (provozní výcvik).
1985 Do užívání předána nová budova domova mládeže.
1990 Rekonstrukce budovy a do provozu uveden trenažér hydraulické ruky.
1996 Nový maturitní nástavbový obor Podnikání v oboru zemědělství a lesního hospodářství.
2006 Sloučení SOU lesnického a SOU zemědělského ve Frýdku-Místku. Vzniká nový subjekt – Střední škola zemědělská a lesnická Frýdek-Místek. Zachována praktická výuka žáků oboru Lesní mechanizátor.
1.9.2013 Ukončení praktického vyučování.

 

Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.