Info o školeZobrazit menu

Metalnet

Název projektu: METALNET, nová úroveň výuky technických oborů na středních školách
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Délka trvání projektu: 1.2.2012 - 31.8.2014

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU: "Metalnet" jako  partner 2.

Celkové náklady projektu:   14 999 754,46 Kč

Cílová skupina:

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci středních škol denního i dálkového studia technických učebních a studijních oborů zejména dvou stěžejních skupin oborů:

  •      23-Strojírenství a strojírenská výroba

  •      26-Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

dále pak vybraných oborů z těchto skupin:

  •      21- Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

  •      33-Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

  •      36-Stavebnictví, geodézie a kartografie

  •      39-Speciální a interdisciplinární obory

  •      41-Zemědělství a lesnictví

 
Realizátor projektu:                            POE EDUCO, spol. s r. o.
 
Webové stránky projektu:                http://www.metalnet.cz
 

Stručný obsah projektu:

Současný stav výuky technických oborů na středních školách (SŠ) neumožňuje okamžitě reagovat na požadavky trhu práce a aktuálně rozvíjet potřebné kompetence žáků. Projekt je určen min. pro 1550 žáků technických oborů na partnerských SŠ a min. pro 66 učitelů podílejících se na jejich odborné přípravě. V projektu chceme vytvořit moderní interaktivní prostředí formou webového výukového portálu (VP). Na tomto VP  budou umístěny vytvořené výukové materiály (VM) obsahující učební texty, prezentace v PowerPointu, prac. listy, testy, videa a prezentace pro interakt. tabule, které bude možno kdykoliv aktualizovat dle vývoje technického pokroku. Začlenění partnerů do projektu umožní rychlé a kvalitní zpracování chybějících VM, inovaci výukových metod a vzájemnou výměnu zkušeností učitelů z part. SŠ. Zapojení zaměstnavatelů do projektu umožní provázanost výuky s praxí. Na realizaci projektu se podílejí všichni účastníci projektu, každý v míře odpovídající svým zkušenostem, znalostem a dovednostem.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je změnit dosavadní - klasický - způsob výuky technických oborů na SŠ na moderní interaktivní formu s využitím výukového portálu Moodle (VPM) a vytvořit tak ucelený soubor stále a v každém okamžiku aktuálních praktických výukových materiálů (VM). Tohoto cíle chceme dosáhnout spojením zkušeností, znalostí a dovedností odborníků zúčastněných subjektů v projektu takto:

  • Ve š. r. 2011/12 žadatel zajistí vytvoření (VPM), nastaví veškeré potřebné šablony pro tvorbu VM, zorganizuje resp. zrealizuje potřebné odborné semináře a školení pro tvůrce i učitele z partnerských škol. Každá partnerská škola (PŠ) vytvoří pouze určité produkty. Produkt=soubor VM k vybraným tématům, skládající se povinně z učebních textů (UT), testových otázek (TO), pracovních listů (PL), prezentací v PowerPointu (PP) a volitelných videí a VM pro interakt. tabule (VMIT). Každý produkt obsahuje min. 4 témata. Každá PŠ vytvoří min. 4 produkty a tyto umístí na VPM. Každá PŠ je v procesu tvorby VM, jakož i v celém průběhu realizace projektu odborným oponentem jiné PŠ.

  • Ve š. r. 2012/13 proběhne na každé PŠ pilotní ověření ve výuce pouze vlastních nově vytvořených produktů s využitím VPM. Na základě získaných zkušeností z této pilotní výuky dojde k aktualizacím produktů i k úpravám prostředí v VPM.

  • Ve š. r. 2013/14 budou mít všechny PŠ k dispozici všechny produkty, které byly takto vytvořeny a budou začleněny do výukových programů.

Po celou dobu realizace bude výuka žáků doplněna o poznatky z praxe prostřednictvím tematických exkurzí. Po celou dobu realizace budou školy spolupracovat se zaměstnavateli z MSK, které zapojili do projektu. Celkovým výstupem bude ucelený komplet VM přístupný (po ukončení projektu i ostatním školám a odborné veřejnosti) na Internetu prostřednictvím VPM umožňující e-learning i mimo vyučovací dobu, který bude obsahovat  26 produktů pro 112 zvolených témat, tj. 112 UT, min. 336 PL, min. 2 240 TO, min. 112 PP a cca. 50 videí a 60 VMIT.

Odbornost je jistota uplatnění.