Info o školeZobrazit menu

Podpora strojírenských oborů

Banner ROP 2007-13

Podpora strojírenských oborů

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/29.01670

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a přiblížení k podmínkám, které jsou v praxi a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů strojírenských oborů na trhu práce.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude 24 plně modernizovaných učeben pro výuku strojírenských oborů. Učebny budou plně vybaveny moderním vybavením. Modernizované učebny umožní praktický nácvik studentských úloh a tím umožní výrazné zkvalitnění výuky. Bude realizováno školení zaměřené na učitele využívající pořízené vybavení v rámci své výuky, tak aby byl v maximálně možné míře naplněn potenciál nově vybavené učebny.

Výsledky projektu

  • vybavit učebny moderním zařízením pro výuku strojírenských oborů,
  • zatraktivnit studium na vybraných středních školách, zvýšit zájem o studium strojírenských oborů,
  • zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce,
  • zvýšit nabídku kvalitních pracovníků na trhu práce
  • a umožnit žákům pracovat na zařízeních, která se používají v reálném provozu

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 39 700 409,79
Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU 33 783 598,32
Podíl Moravskoslezského kraje 5 961 811,47

Doba realizace projektu

Duben–prosinec 2015

Odbornost je jistota uplatnění.