Info o školeZobrazit menu

Podpora

Název projektu: Podpora zaměstnanosti ve strojírenských oborech
Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00113
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Délka trvání projektu: 01.02.2013 až 31.05.2015

Naše škola je partnerem v projektu.

Název žadatele:         Evropský institut pro rozvoj lidských zdrojů

Stručný obsah projektu:

Projekt PODPORA má tématickou a geografickou vazbu na zvolenou realizační oblast, kterou charakterizuje především strukturální přestavba průmyslové výroby a nadprůměrná míra nezaměstnanosti. Hlavní problém v oblasti zaměstnanosti spočívá v nesouladu pracovního trhu a požadavky zaměstnavatelů s nabídkou kvalifikované pracovní síly v daných oborech.

Projekt řeší několik úrovní problému s ohledem na cílovou skupinu - osoby dlouhodobě nezaměstnané (osoby vedené v evidenci uchazečů déle než 5 měsíců). Tato cílová skupina je při stávajících nástrojích APZ obtížně uplatnitelná na trhu práce a vyžaduje specifický přístup. Zvýšení uplatnitelnosti této CS v daném regionu budeme řešit komplexně na základě vzájemně provázaných aktivit. Účastníci projektu se nejprve zúčastní motivačního programu s pracovní psychodiagnostikou. Na základě poznatků z této aktivity a dle individuálních potřeb a předpokladů absolvují kurz obsluhy osobního počítače s výběrem tří úrovní - dle stupně znalosti. Po úspěšném absolvování budou účastníci zařazování dle svých schopností a zájmů do rekvalifikačních programů, které mají velmi rozdílné nároky na schopnosti a předpoklady účastníků. Součástí rekvalifikačních programů jsou praxe u zaměstnavatelů. Výběr rekvalifikačních kurzů vychází z potřeb zaměstnavatelů dle provedeného průzkumu.

Projekt zároveň nabízí podporu nově vytvořených pracovních míst a nepřetržité zprostředkování. Zájem zaměstnavatelů je i o obsazování stávajících míst. Projekt předpokládá, že úspěšní absolventi budou mít možnost nastoupit na pracovní místa.

Rekvalifikační kurzy budou nabízeny v těchto oborech:

 • Programování CNC obráběcích strojů
 • Montér ocelových konstrukcí

Inovativně projekt řeší průběžné poradenství pro cílovou skupinu v průběhu celé realizace projektu a dále i po nástupu účastníka na dotované pracovní místo. Návrh projektu vychází ze zkušeností předkladatele a partnerů z realizací projektů obdobného zaměření.

Charakteristika hlavních cílů projektu:

Hlavním cílem projektu je řešení problematiky CS, která je v systému APZ ÚP hůře uplatnitelná na trhu práce a jejich příprava proto vyžaduje uplatnění komplexních specifických metod. Je doplňujícím programem pro politiku APZ uplatňovanou úřady práce. Důležitá je úzká spolupráce s budoucími zaměstnavateli a rekvalifikační programy jsou navrženy dle budoucích potřeb zaměstnavatelů. Cílem je, aby po úspěšném absolvování rekvalifikačních programů, které mají velmi rozdílné nároky na schopnosti a předpoklady účastníků, byli všem úspěšným absolventům rekvalifikačních kurzů nabídnuty pracovní místa včetně podpořených míst. Dobrou motivací pro CS je také poskytování přímé podpory. Jedním z opatření vedoucích k dosažení stanovených cílů jsou komplexně provázané projektové aktivity.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Projekt je určen pro oblasti s vysokou nezaměstnaností ve které přesto zaměstnavatelé obtížně získávají kvalifikovanou pracovní sílu. Projekt vychází z předběžného průzkumu pracovního trhu, kdy pomocí anketního šetření přípravný tým projektu ověřil zájem o plánované aktivity projektu o rekvalifikační obory a následné pracovní uplatnění absolventů mezi významnými zaměstnavateli v regionu. Celkem bylo osloveno 12 zaměstnavatelů. Současně byl projekt projednán s kontaktními místy ÚP ČR v místech realizace projektu. Cíleným výběrem a diagnostikou uchazečů, v kombinaci s provázanými a logicky uspořádanými aktivitami - průběžná asistence, zprostředkování zaměstnání a motivačně - aktivačním programem - projekt může výrazně pomoci nezaměstnaným uchazečů o zaměstnání. Projekt je určen pro skupinu uchazečů o zaměstnání, kteří jsou při standardní APZ hůře uplatnitelní na trhu práce. Pro zapojení této skupiny jsou v rámci projektu aktivity, které jsou zaměřené především na motivací této skupiny, její profesní rozvoj. Někteří uchazeči z cílové skupiny již absolvovali některé programy APZ a přesto dosud nenašli pracovní uplatnění. Mimo průběžného pracovního poradenství je pro tuto skupinu z hlediska motivace důležité, že všem úspěšným absolventům rekvalifikačních kurzů bude nabídnuto pracovní místo. Na základě provedeného průzkumu na vzorku vybraných zaměstnavatelů, byly k realizaci vybrány rekvalifikační obory s nejvyšším potenciálem následného pracovního uplatnění absolventů. Jedná se o obory: programování CNC obráběcích strojů a montér ocelových konstrukcí.

Celý projekt vychází s předchozích dlouhodobých zkušeností předkladatelů a partnerů s realizací obdobných projektů a programů. Důležitá je velmi rozvinutá spolupráce s potenciálními zaměstnavateli. Programování CNC obráběcích strojů je vhodné i pro osoby se zdravotním omezením, které po absolvování rekvalifikace nacházejí vhodná - dobře placená pracovní místa.

Inovativnost projektu:

INOVATIVNOST projektu spočívá v komplexním uchopení problematiky zapojením všech účastníků: ÚP, CS formou poradenství a speciální systematické práce a péče a předem oslovených zaměstnavatelů. Díky podpoře tohoto projektu bude vytvořen ucelený systém, který umožní cílové skupině se zapojit na trhu práce, protože standardní postupy APZ pro námi řešenou CS nejsou plně funkční. Jde o jedince, kteří potřebují systematickou péči, kterou jim nemůže poskytnout standardní postup ÚP. S využitím předchozích zkušeností z projektů a rekvalifikací je věnována mnohem větší pozornost průběžné motivaci a individuální práci s klientem. Projekt vhodným způsobem doplňuje APZ prováděnou úřady práce.

Inovativnost projektu je dána tím, že s účastníky bude neustálý individuální kontakt, který bude řešit jejich situaci, tak aby nedošlo k jejich selhání, ztrátě motivace či podhodnocení vlastních schopností. V první řadě se projektové aktivity zaměřují na budování pocitu hodnoty a uvědomění si vlastních silných stránek formou motivačně - aktivačního bloku, následuje doporučení vhodné rekvalifikace na základě provedené pracovní psychodiagnostiky. Východiskem pro oborové zaměření rekvalifikací bylo zjištění požadavků zaměstnavatelů na konkrétní typ pracovní síly. Rekvalifikace jsou připraveny cíleně dle potřeb zaměstnavatelů a diferencované dle schopností a předpokladů účastníků. Obory jsou vybrány s ohledem na obvyklou skladbu dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů, tzn. mimo jiné s ohledem na uchazeče se základním vzděláním či nízkou úrovní kvalifikace a uchazeče se změněnou pracovní schopností (OZP). Projektové aktivity směřují dále k pracovní praxi u předem vybraného zaměstnavatele a následný vznik pracovního poměru. Operativnost potřeb pracovní síly v regionu pro absolventy rekvalifikačních kurzů v rámci projektu bude v průběhu projektu upřesňována na základě požadavků jednotlivých zaměstnavatelů. Volba zaměstnavatelů vychází s dlouhodobé předchozí spolupráce a dotazníkového šetření.

Cílová skupina:      Uchazeči/ky o zaměstnání

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou v souladu s výzvou fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců. Důvodem pro zapojení této cílové skupiny je řada různých faktorů. Jedná se o skupinu, která je většinou znevýhodněná na trhu práce ve více oblastech a obtížněji nachází uplatnění. U cílových skupiny jsou zastoupeny osoby s různým stupněm osobních schopností, pracovních kompetencí, zdravotní způsobilosti pro výkon povolání a dosažené kvalifikace. Tato cílová skupina má velice často problém s chybějící nebo nízkou motivací, chybějící nebo nevhodnou kvalifikací a malou orientaci ve vlastních předpokladech a možnostech. U této cílové skupiny je potřeba zvolit specifický komplexní přístup při zapojení na trh práce s důrazem na individuální práci s účastníkem.

Popis způsobu zapojení účastníka do projektu:

 • v rámci vstupní skupinové informační schůzky obdrží uchazeč kompletní informaci o projektových aktivitách a o možnostech svého zapojení do projektu
 • s každým zájemcem bude proveden individuální rozhovor s cílem zodpovědět všechny dotazy a objasnit případné nejasnosti. Se zájemci bude uzavřena dohoda o vstupu do projektu.
 • všichni účastníci absolvují motivačně - aktivační program, jehož součástí je pracovní psychodiagnostika.
 • na základě vyhodnocení schopností a předpokladů a ohledem na již získané znalosti bude s účastníků projednáno zařazení do vybraného druhu počítačového kurzu. Počítačový kurz je rozdělen do 2 úrovní obtížností.
 • na základě pracovní diagnostiky, výsledků dosažených v PC kurzech a individuálního zájmu uchazeče bude v rámci pracovního poradenství s účastníkem projednáno zařazení do navazujících rekvalifikačních kurzů.
 • všem úspěšným absolventům rekvalifikačních kurzů (viz kl. aktivita č. 4) budou nabídnuta vhodná pracovní místa.
 
přidáno dne 19.3.2014:
 

  Zkoušky před autorizovanou osobou  

V rámci projektu „ ESF č. CZ. 1.04/2.101/91.00113se uskuteční zkouška „Montéra ocelových konstrukcí 23-002-H" před autorizovanou osobou :

 • 20. 03. 2014 ve 12:00 hod. zahájení závěrečné zkoušky na SOŠ, Lískovecká  2089, Frýdek Místek
 • 13:00 hod. praktická zkouška v dílnách praktického vyučování, Křižíkova 1377, Frýdek Místek
 • 20:00 hod. ukončení praktické zkoušky
 • 21. 03. 2014 SOŠ,  Lískovecká  2089, Frýdek Místek
 • od  9:00 hod.  do 11:00 hod. závěrečná zkouška z teoretických vědomostí
 • 11:30 hod. ukončení a vyhodnocení závěrečných zkoušek

Ing. Pavel Řezníček

Odbornost je jistota uplatnění.