Info o školeZobrazit menu

Tvorba strojírenských vzdělávacích ...

Název projektu: Tvorba strojírenských vzdělávacích programů ve vazbě na dílčí kvalifikace v NSK
Reg.č.: CZ.1.07/3.2.07/03.0061
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Délka trvání projektu: 01.08.2012 až 31.07.2014

Naše škola je partnerem v projektu.

Celkové způsobilé náklady projektu:     Kč 3 999 622,74

Žadatel projektu:                                         VeryVision s.r.o.

Stručný obsah projektu:

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 1. Vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu lektorů a poradců vzdělávacích institucí, kterým tak bude poskytnut trénink potřebný pro tvorbu vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací (DK) Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro vybrané strojírenské obory (viz. KA č. 1).

 2. Vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích programů vybraných DK NSK pro strojírenské obory (viz. KA č. 2). Cílovou skupinou budou účastníci dalšího vzdělávání z řad oborově dotčených pracovníků zejména strojírenských podniků v MSK. Tyto programy budou odpovídat jak hodnotícím standardům DK v NSK, tak požadavkům Zákona č. 179/2006 Sb., a proto budou moci úspěšní účastníci obdržet Osvědčení o příslušné DK, což výrazně zlepší jejich postavení u stávajícího zaměstnavatele i na trhu práce.

 3. Jako doplňkovou aktivitou je zde vytvoření systému spolupráce se soc. partnery (viz. KA č. 3) a společné nabídky zapojených vzděl. institucí.

Cíle projektu:

Základním cílem je vytvoření vzdělávacích programů (VP) v oblasti strojírenských oborů s využitím kombinace následujících prvků:

 • metody tvorby VP s modulovou strukturou;
 • tvorby VP v souladu s Národní soustavou kvalifikací (NSK), zejména kvalifikačních a hodnoticích standardů příslušných dílčích kvalifikací (DK);
 • a možnosti uznat předchozí pracovní zkušenosti jednotlivce dané Zákonem č. 179/2006 Sb.

Aby tohoto základního cíle mohlo být dosaženo musí být splněny tyto dílčí cíle:

A. vytvoření vzdělávacích modulů na bázi e-learningu pro:

 1. lektory-tvůrce vzdělávacích programů a lektory-hodnotitele odborných kompetencí v rámci závěrečné zkoušky, dle Zákona č. 179/2006 Sb. a příslušných HS DK v NSK.

 2. vzdělávací poradce-průvodce účastníka procesem uznávání jeho předchozích pracovních zkušeností.

B. vytvoření VP pro zájemce o získání příslušné DK, které budou mít:

 • flexibilní modulovou strukturu, 
 • budou obsahově a strukturálně korespondovat s příslušnými kvalifikačními a hodnoticími standardy dílčích kvalifikací dle NSK,
 • úvodní kompetenčně diagnostický modul, který umožní rozpoznat pracovní zkušenosti a již osvojené odborné kompetence účastníka, a následně absolvovat jen moduly potřebné k úspěšnému zvládnutí závěrečných zkoušek dle Zákona č. 179/2006 Sb.

C. Vytvoření systému spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů.

Součástí projektu bude:

 • vytvoření a pilotní ověření VP a modulů, včetně jejich evaluace s cílem zapracovat potřebné zkušenosti z pilotního ověření do finální podoby těchto programů a modulů,
 • vytvoření společné platformy formou webového portálu s využitím e-learningových modulů pro všechny zájemce z řad vzdělavatelů (lektory a vzdělávací poradce), ale i jednotlivců-zájemců o získání dílčí kvalifikace, které do budoucna zajistí:
  • udržitelnost projektových výstupů,
  • informovanost,
  • sdílení zkušeností jednotlivců i vzdělavatelů
  • implementační potenciál projektu.

Popis cílové skupiny:

Cílovými skupinami (CS) projektu jsou v souladu s výzvou:

a) lektoři;

b) poradci dalšího vzdělávání;

c) účastníci dalšího vzdělávání.

AD a). Lektoři-tvůrci vzdělávacích programů a hodnotitelé v procesu získání dílčí kvalifikace, kteří se v tomto projektu rekrutují zejména z řad partnerské organizace (odborná střední škola), jsou v současné chvíli díky nepříznivému sociodemografickému vývoji a neschopnosti zodpovědných státních úřadu sami ohrožení nezaměstnaností. Díky aktivitám projektu získají nové kompetence díky nimž budou moci působit také dalšího vzdělávání dospělých, a tím se výrazně zvýší jejich uplatnitelnost.

AD b). Zde se jedná o vzdělávací poradce, kteří budou působit jako průvodci účastníků dalšího vzdělávání. Potenciální kandidáti na získání dílčí kvalifikace budou totiž významně potřebovat v procesu uznávání dle zákona č. 179/2006 Sb. pomocnou ruku někoho, kdo je provede úskalími procesu uznávání (potvrzeno řadou analýz a zahraničních zkušeností), a tím budou právě vzdělávací poradci-průvodci procesem uznávání. Tito jsou v obdobné situaci jako výše uvedení lektoři. Využití klíčového prvku uznávání, podstatně mění nároky na jeho personální zajištění ze strany poskytovatelů a tato CS si takto rozšíří své kompetence tak, aby mohla tuto roli zastat, a tím si významně rozšíří okruh své působnosti. 

AD c). Zde se jedná o osoby na trhu práce, které mají řadu pracovních zkušeností, ale nemají potřebnou formální kvalifikaci, což omezuje jejich uplatnění na trhu práce. Díky aktivitám projektu budou moci získat formální kvalifikaci v těchto oborech, respektive DK: Mechanik přístrojů a strojů, Klempíř strojní, Vrtání kovových materiálů, Montér strojů a zařízení. To zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň tím dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivců i organizací působících ve vybraných sektorech.

 
aktualizováno dne 26.5.2014:
 

  Zkoušky před autorizovanou osobou  

V rámci projektu „ Tvorba strojírenských vzdělávacích programů ve vazbě na dílčí kvalifikace v NSK“ reg.č. CZ.1.07/3.2.07/03.0061 se uskuteční zkoušky před autorizovanou osobou  

 • 5.6.2014 od 13,00 hod - VRTÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ, kód 23-025-H, v prostorách praktického vyučování Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek - Místek ( areál Arcelor Mittal a.s.)
 • 30.5.2014 od 17.30 hod.a 31.5.2014 od 8.00 hod. - MECHANIK PŘÍSTROJŮ A STROJŮ, kód 23-032-H, v prostorách praktického vyučování Revoluční, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí ( areál Giolu)

v dílnách praktického vyučování  Křižíkova 1377(areál Arceler Mittal a.s.), 738 01 Frýdek - Místek:

 • 24. 3. 2014 od 15. 00 hod.  23-004-E Montér strojů a zařízení, v dílnách praktického vyučování  Křižíkova 1377(areál Arceler Mittal a.s.), 738 01 Frýdek - Místek
 • 25. a 26. 3. 2014 od 15.00 hod. 23-051-H Klempíř strojní, v dílnách praktického vyučování  Křižíkova 1377(areál Arceler Mittal a.s.), 738 01 Frýdek - Místek

Ing. Jiří Procházka

Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.