Info o školeZobrazit menu

Zavádění moderních techn. do nových učeben

logo_rop_01

V tomto školním roce získala naše škola dotaci v rámci projektu s názvem:

Zavádění moderních technologií do nové odborné laboratoře a jazykové učebny

Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo operačního programu: 10.2
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu
Číslo oblasti podpory: 10.2.1
Název oblasti podpory: Infrastruktura veřejných služeb 10.2.1.1
Název podoblasti podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 2.1 - 08 Modernizace výuky

Cílem projektu je zkvalitnění a zmodernizování výuky na Střední škole zemědělské a lesnické. Cíle bude dosaženo skrze vybudování nové odborné laboratoře na místě bývalé cvičné kuchyně a modernizací stávající jazykové učebny. V učebnách budou nejprve provedeny stavební úpravy menšího rozsahu, poté budou vybaveny nábytkovými komponenty. Následně bude do učeben nainstalováno moderní audiovizuální a další technické zařízení. Jazyková učebna bude vybavena tzv. digitální jazykovou laboratoří, interaktivní tabulí s ozvučením, PC k interaktivní tabuli a jazykové laboratoři a dataprojektorem. Odborná laboratoř bude vybavena elektrickým projekčním plátnem, vizualizérem, dataprojektorem s ozvučením, sušárnou s přirozenou cirkulací, lednicí s elektronickou regulací teploty, PC pro vyučujícího a žáky, sadou GPS navigace pro precizní zemědělství, analyzérem dusíkatých látek, digitálním mikroskopem s elektronickým okulárem a stolními mikroskopy pro žáky.

Datum zahájení projektu: 01.08.2009

Datum ukončení projektu: 22.10.2010

Odbornost je jistota uplatnění.