PODÁNÍ OZNÁMENÍ DLE SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELE


Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00844691.

Jako po povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen "směrnice o ochraně oznamovatele"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

 • samostatně výdělečnou činnost
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
 • správu svěřenského fondu
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
Oblast působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele
 1. Poskytnutí ochrany tzv. oznamovatelům (ang. whistleblower) před odvetnými opatřeními.

Pokud takováto osoba bude mít důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnána, dochází k protiprávnímu jednání které:

 • má znaky trestného činu,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vybrané oblasti stanovené zákonem o ochraně oznamovatelů nebo
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí nejméně 100.000 Kč.

má možnost oznamovatel oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.

 1. Oznamovatel právo prvotní volby a to jestli takovéto jednání nahlásí prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS) svého zaměstnavatele (pokud má povinnost jím disponovat), externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (EOS) nebo informace uveřejnit široké veřejnosti, případně oznámit jednání Orgánům činným v trestním řízení (OČTŘ – soudy, státní zastupitelství, Policie ČR).   Pro podání oznámení Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
  Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
 2. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 3. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 4. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 5. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.
Obsah oznámení:

Obsahem oznámení je zejména:

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 • oblast působnosti dle směrnice (viz. – Oblast působnosti);
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.
Způsob podání oznámení:

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně)v budově Střední odborné školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, na adrese Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, a to po dohodě s příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 2. písemně na sekretariátě Střední odborné školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, na adrese Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT";
 3. telefonicky na telefonní lince: 603 230 657, provozní doba telefonní linky: pondělí - pátek: 9:00 – 13:00 hod.
 4. elektronicky na e‑mailové adrese: whistleblowing@sosfm.cz

 (Pozn.: v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.)

Příslušné  osoby:

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba:  Mgr. Jaroslav Vašek