Archiv novinek

Výzva k podání nabídky na stavební úpravy se změnou užívání

Výzva k podání nabídky podle §6   zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen „zákon“) na „Stavební úpravy se změnou užívání  3.NP pavilonu C objektu č.p. 2089 Střední odborné školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace“

I.   Předmět  zakázky:

Předmětem  zakázky je uzavření smlouvy na „Stavební úpravy se změnou užívání POUZE 3.NP pavilonu C objektu č.p. 2089 Střední odborné školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace“  na pozemku parc. číslo 5263/25  v katastrálním území Frýdek.

Podrobná specifikace  zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci, která obsahuje kompletní projektovou dokumentaci pro 2. a 3.NP se slepým rozpočtem pro 3.NP zpracovanou Ing. Lenkou Vykoukalovou.
Veškeré práce budou provedeny dle příslušných norem a platných technologických postupů stanovených pro jejich provádění .


II.   Požadavky stanovené pro uchazeče:

1. Předložení příslušného oprávnění k podnikání, vztahující se k předmětu zakázky (např. živnostenský list) a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán).
Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání uchazeče na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání subdodavatelé.

2.  Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to v členění bez DPH a celkem včetně DPH. Nabídková cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky.

3. Termín plnění zakázky:   zahájení:  2.7. 2012
                                            ukončení: 17.8. 2012

4.  O zaslání  zadávací dokumentace v elektronické podobě mohou uchazeči požádat na         e-mailové adrese: vasicek@sosfm.cz.. Telefonní kontakt: 558621792,   606502972.

   
III.   Kriterium hodnocení a způsob stanovení pořadí nabídek:

       1.  Nabídková cena dle čl. II/bod 2
       2.  Záruční doba
     

IV.   Vyhodnocení nabídek:

         Do 27.6. 2012

V.   Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) odmítnout všechny předložené nabídky
b) změnit podmínky zadání zakázky
c) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách
d) zrušit zadání  zakázky
e) smlouvu se žádným z uchazečů neuzavřít

VI.   Pokyny pro nakládání s nabídkou:
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručí uchazeč doporučenou poštou v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče a označené:

 NABÍDKA
„Stavební úpravy se změnou užívání“
 NEOTVÍRAT

na adresu : Střední odborná škola, Frýdek-Místek,  příspěvková organizace,  Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek

nebo osobně tamtéž, 1. poschodí, sekretariát ředitele, telefon 558621792
nejpozději do 22.6. 2012  do 8,00 hod. Nabídky doručené po tomto datu a hodině nebudou do soutěže zařazeny.


Ve Frýdku-Místku dne 11.6. 2012

        Ing. Pavel Řezníček v.r.
                  ředitel


Poslední změna: 18.09.2013 - 13:56

Zpět
Odbornost je jistota uplatnění.