Obnova učebních pomůcek hospodář. oborů…

In Ukončené projekty by sos_frydek_mistek

Naše škola realizuje v roce 2018 projekt s názvem Obnova učebních pomůcek hospodářských oborů a vybudování jazykové učebny v SOŠ Frýdek – Místek, reg.č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002685, který je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je modernizace zámečnické dílny, modernizace učebny zemědělských strojů a vybudování jazykové učebny. Projekt je realizován zejména z důvodu zastaralosti stávajících strojů – učebních pomůcek a nízké kapacity stávajících jazykových učeben.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky a tím i zlepšit uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo modernizací infrastruktury Střední odborné školy Frýdek – Místek ve třech vybraných pracovištích.

Mezi výstupy a výsledky projektu patří:

  • zkvalitnit technické zázemí ve 2 učebnách (zámečnická dílna a učebna zemědělských strojů) resp. dílnách formou pořízení moderních strojů a zařízení;
  • vybudovat 1 jazykovou učebnu a vybavit ji vysoce moderními učebními pomůckami;
  • zvýšit kvalitu vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce;
  • zvýšit kvalitu výuky a zlepšit připravenost žáků na odbornou praxi;
  • sladit požadavky poptávky a nabídky na regionálním trhu práce.