Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP II)

In Aktuálně, Aktuální projekty, Novinky by Radomír Kulhánek

Identifikace projektu

Název projektu:                               Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP II)

Registrační číslo projektu:           CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Název operačního programu:    Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Postavení v projektu:                    Partner s finančním příspěvkem

Délka trvání projektu:                  01. 07. 2021 – 30. 11. 2023

Celkové způsobilé náklady projektu:     377 820,- Kč

Aktivity projektu
  • Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotnosti. Na plnění aktivit se pod vedením MSK podílí 96 partnerských organizací
  • Naše škola společně s dalšími 29 partnery pokračuje v čerpání personálních šablon, na něž v předešlých dvou letech čerpala peníze v rámci projektu Šablony II:
    •  Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – Cílem aktivity je zvýšit úroveň odborného vzdělávání na školách, propojit teoretické poznatky s praxí a připravit žáky na reálné prostředí. Koordinátor spolupráce vyhledává oborově příslušné zaměstnavatele v regionu a vede s nimi dialog za účelem zmapování jejich zájmu o spolupráci a stanovení forem spolupráce dle možností školy. Pořádá se zástupci firem, se zákonnými zástupci, s žáky a pracovníky škol setkání, jež v konečném důsledku vedou ke zlepšení úrovně praktického vyučování.
    •  Školní kariérový poradce – Cílem této pracovní pozice je vytvořit komplexní služby kariérového poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce. Školní kariérový poradce bude působit na žáky při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání i žáků nadaných.